Sơn Doanh Trại là sản phẩm sơn hữu cơ thuộc hệ sơn sinh thái.
Sơn doanh trại là sản phẩm dùng cho tường bao quanh doanh trại quân đội. Sơn phẩm cực kỳ an toàn cho sức khỏe còn người và an toàn cho thiên nhiên.