Sơn Phục Chế là sản phẩm sơn hữu cơ thế hệ mới.
Sơn được sử dụng để bảo vệ và phục chế các công trình cổ.
Sản phẩm cực kỳ an toàn đối với sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.