Sơn Sinh Thái Crestone tài trợ sơn ngoại thất cho khoa hóa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội