VẤN ĐỀ BONG TRÓC, RÊU MỐC CỦA SƠN TƯỜNG – NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP